Flixbus MK

https://www.flixbus.mk
Ajánlat ID-ja: 11629
Cél Kifizetés Feldolgozás Post-click Elfogadás százaléka
Оплаченный заказ (MKD to EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Нарачката ќе му биде припишана на објавувачот којшто ја започнал сесијата за време на која била извршена таа нарачка. Една сесија трае 30 минути.
Valuta: EUR
ID célok: 17429 (Aktív)
6 % (€) maximum 30 days
1 day Nincs adat

Geo-targeting:

Macedónia

Leírás:

The FlixBus campaign aims to generate ticket sales for all national and international routes available throughout the network. Affiliates will be informed with our latest offers and can use various tools, such as banners, text links, and DEM creatives to promote the latest FlixBus offers. The FlixBus team is available to provide complementary information for content generation, to discuss special promotions, and communicate the most up to date news and offers.

Merchant description

With FlixBus, a young long-distance mobility provider, it is now possible to travel throughout Europe both sustainably and comfortably. FlixBus has provided customers the opportunity to travel on any budget, creating a modern, affordable, and convenient transportation alternative for all travellers. Since established in 2013 FlixBus has developed the largest bus network in Europe operating throughout 26 countries and serving over 60 million passengers. With technological advancements like our e-ticketing system, the FlixBus-App, free Wi-Fi on board, and GPS Live Tracking, we have revolutionized the bus travel industry. 

FlixBus offers:

 • Tickets from €5.
 • Access to the biggest bus network in Europe.
 • Free Wi-Fi on board.
 • Extra legroom.
 • Plug sockets on board.
 • E-ticket.
 • The possibility to modify the booking up until 15 minutes before departure.
 • Hold and hang luggage included in the price.

Target group

FlixBus is a service used by passengers of all ages. The prevailing target market is young people, aged 16 to 30.

---

Кампањата на FlixBus се стреми да генерира продажба на билети за сите национални и меѓународни линии достапни во рамки на мрежата. Affiliate партнерите ќе бидат информирани за нашите најнови понуди и може да користат најразлични алатки, како што се банери, текстуални врски и директен маркетинг преку е-пошта (DEM) за да ги промовираат најновите понуди на FlixBus. Тимот на FlixBus стои на располагање да обезбеди дополнителни информации за креирање содржини, да разговара за специјални промоции и да информира за најновите вести и понуди.

Опис на трговското друштво

Со FlixBus - млада компанија за автобуски превоз на долги релации - сега сте во можност да патувате низ цела Европа на начин којшто е одржлив и нуди удобност.  FlixBus им нуди на своите клиенти можност да патуваат без оглед на расположливиот буџет и притоа создава современа, одржлива и погодна алтернатива за транспорт за сите патници. Од нејзиното основање во 2013 година, компанијата FlixBus ја разви најголемата мрежа за автобуски превоз во Европа којашто покрива 26 земји и опслужува над 60 милиони патници.  Со технолошките напредоци, како што се нашиот систем за е-билети, апликацијата FlixBus, бесплатната Wi-Fi конекција во самиот автобус и следењето во живо преку GPS, направивме револуција во полето на автобускиот превоз. Освен тоа, FlixBus има партнерска соработка со голем број мали и средни претпријатија со кои заедно ја опслужува мрежата. 

FlixBus нуди:

 • Билети почнувајќи од 5 евра
 • Пристап до најголемата автобуска мрежа во Европа
 • Бесплатна Wi-Fi конекција во самиот автобус
 • Поголем простор за нозете
 • Приклучоци за струја во автобусите
 • е-билети
 • можност за измена на резервацијата најдоцна 15 минути пред поаѓање
 • обичниот и рачниот багаж се вклучени во цената

Целна група

FlixBus нуди услуги што ги користат лица од сите старосни групи. Главна целна група на пазарот се млади луѓе на возраст од 16 до 30 години.


Landing oldalak (1):

Mindent mutat

További feltételek:

Possible reasons behind sales cancellation included: a cancellation made by the final customer or the customer failing to show for their journey.

SEM policy:
Publishers are explicitly prohibited from logging into search engines (Google AdWords, YSM!, MIVA, etc.) and app marketplaces (ITunes, Google-Play Store, etc.) with company brand keywords, such as "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" and "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Furthermore, this includes expanding the keywords by "www." or ".de" and typographical errors of the keywords mentioned above (e.g., flixibus, flexbus). In addition, the following applies: if publishers book the keyword "bus" or any other generic keywords with the match option "broad", "flixbus", "flexibus" and typographical errors must be set as negatives.

Cookie:
Postimpression cookies are not permitted.


Limitations
• Paid-mailing and forced clicks are not allowed.
• Crawling is not allowed.
• Torrent traffic is not allowed.
• Cooperations with metasearch engines and aggregators must be discussed directly with FlixBus and will be paid only with an active cooperation contract.

Customers must be referred to the FlixBus homepage to finalize the bookings.


---
Можните причини за откажување на продажбата вклучуваат: нејзино откажување од страна на крајниот корисник или непојавување на корисникот во времето на поаѓање.


Политика за маркетинг преку пребарувачи (SEM):
На објавувачите експлицитно им се забранува да се најавуваат на пребарувачи (Google AdWords, YSM!, MIVA, итн.) и во продавници за апликации (ITunes, Google-Play Store, итн.) со клучни зборови на брендот на компанијата, како што се „flix-,“ „flexi-,“ „flixbus,“ „flexibus“ и „gobus,“ „mein fernbus,“ „meinfernbus.“. Освен тоа, забрането е и проширување на клучните зборови со „www.“ или „.de“ и пишување на горенаведените клучни зборови со печатни грешки (на пр. flixibus, flexbus). Освен тоа, важи и следново: ако објавувачите го резервираат клучниот збор „bus“ или кои било други генерички клучни зборови со опција за поврзување „broad“, „flixbus“, „flexibus“ и зборовите со печатни грешки треба да се постават како негативни.


Колачиња:
Колачиња после прикажувањето (импресии) (postimpression cookies) не се дозволени.

Ограничувања
• Платено испраќање пораки и принудни кликови не се дозволени
• Користење Web crawler не е дозволено
• Сообраќај на торент не е дозволен
• За соработка со мета-пребарувачи и агрегатори мора директно да се разговара со FlixBus и доколку таа се одобри, за неа треба да се плати само со активен договор за соработка.

Корисниците мора да бидат упатени до почетната страница на FlixBus за да го довршат процесот на резервација
ат процесот на резервација

Az ajánlat hírei:

 • 05/06/2018-n 15:20kor Attention! FlixBus offers are launched!

  Publisher comission is 6% for Paid order.

  Geo-targeting: Russia, CIS, Baltic, South-east Europe.
  Join and earn!