FlixBus BG

https://www.flixbus.bg/
Ajánlat ID-ja: 11609
Cél Kifizetés Feldolgozás Post-click Elfogadás százaléka
Paid order (EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Поръчката ще бъде свързвана с издателя, който е започнал сесията, в която е била извършена поръчката. Всяка сесия продължава 30 минути.
Valuta: EUR
ID célok: 17427 (Aktív)
6 % (€) maximum 30 days
1 day Nincs adat
Paid order (BGN to EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Поръчката ще бъде свързвана с издателя, който е започнал сесията, в която е била извършена поръчката. Всяка сесия продължава 30 минути.
Valuta: EUR
ID célok: 17428 (Aktív)
6 % (€) maximum 30 days
1 day 100%

Geo-targeting:

Bulgária

Leírás:

The FlixBus campaign aims to generate ticket sales for all national and international routes available throughout the network. Affiliates will be informed with our latest offers and can use various tools, such as banners, text links, and DEM creatives to promote the latest FlixBus offers. The FlixBus team is available to provide complementary information for content generation, to discuss special promotions, and communicate the most up to date news and offers.

Merchant description

With FlixBus, a young long-distance mobility provider, it is now possible to travel throughout Europe both sustainably and comfortably. FlixBus has provided customers the opportunity to travel on any budget, creating a modern, affordable, and convenient transportation alternative for all travellers. Since established in 2013 FlixBus has developed the largest bus network in Europe operating throughout 26 countries and serving over 60 million passengers. With technological advancements like our e-ticketing system, the FlixBus-App, free Wi-Fi on board, and GPS Live Tracking, we have revolutionized the bus travel industry. 

FlixBus offers:

 • Tickets from €5.
 • Access to the biggest bus network in Europe.
 • Free Wi-Fi on board.
 • Extra legroom.
 • Plug sockets on board.
 • E-ticket.
 • The possibility to modify the booking up until 15 minutes before departure.
 • Hold and hang luggage included in the price.

Target group

FlixBus is a service used by passengers of all ages. The prevailing target market is young people, aged 16 to 30.


---


Кампанията на FlixBus има за цел да генерира продажбата на билети за всички национални и международни маршрути, които се предлагат в мрежата. Партньорите ще бъдат запознати с най-новите ни оферти и ще могат да използват разнообразни инструменти, като банери, връзки с текст и DEM реклами, за да рекламират най-новите оферти на FlixBus. Екипът на FlixBus е на разположение за допълнителна информация относно генериране на съдържание, както и за обсъждане на специалните промоции и за представяне на актуалните новини и оферти.

Търговско описание

С FlixBus, млада фирма за автобусни превози на дълги разстояния, вече можете да пътувате в Европа удобно и спазвайки принципите на устойчивото поведение. FlixBus предостави на клиентите възможността да пътуват без значение от бюджета им, като създаде модерна, достъпна и удобна алтернатива за транспорт за всички пътници. От момента на основаването си през 2013 г. досега FlixBus разви най-широката автобусна мрежа в Европа, извършва дейност в 26 страни и обслужва повече от 60 милиона пътници. С технологичните предимства, като нашата система за електронни билети, приложението на FlixBus, безплатния достъп до Wi-Fi на борда и проследяването на GPS позиции в реално време, ние променихме лицето на автобусния транспорт. Също така FlixBus си партнира с малки и средни фирми, с които работим заедно, за да обслужваме мрежата си. 

FlixBus предлага:

 • Билети на цени, започващи от 5 евро
 • Достъп до най-голямата автобусна мрежа в Европа
 • Безплатен достъп до Wi-Fi на борда
 • Допълнително пространство за краката
 • Електрически контакти на борда
 • Електронни билети
 • Възможност за промяна на резервацията до 15 минути преди отпътуване
 • Ръчен и пътнически багаж, включени в цената

Целева група

Услугите на FlixBus са насочени към пътници от всички възрасти. Основният целеви пазар са младите хора на възраст от 16 до 30 години.

Landing oldalak (1):

Mindent mutat

További feltételek:

Possible reasons behind sales cancellation included: a cancellation made by the final customer or the customer failing to show for their journey.

SEM policy:
Publishers are explicitly prohibited from logging into search engines (Google AdWords, YSM!, MIVA, etc.) and app marketplaces (ITunes, Google-Play Store, etc.) with company brand keywords, such as "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" and "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Furthermore, this includes expanding the keywords by "www." or ".de" and typographical errors of the keywords mentioned above (e.g., flixibus, flexbus). In addition, the following applies: if publishers book the keyword "bus" or any other generic keywords with the match option "broad", "flixbus", "flexibus" and typographical errors must be set as negatives.

Cookie:
Postimpression cookies are not permitted.


Limitations
• Paid-mailing and forced clicks are not allowed.
• Crawling is not allowed.
• Torrent traffic is not allowed.
• Cooperations with metasearch engines and aggregators must be discussed directly with FlixBus and will be paid only with an active cooperation contract.

Customers must be referred to the FlixBus homepage to finalize the bookings.


---
Включени възможни причини за анулиране на продажби: анулиране от страна на крайния клиент или клиент не се явява за пътуването си.

Правила за SEM:
Изрично се забранява на издателите да влизат в търсещи машини (Google AdWords, YSM!, MIVA и т.н.) и магазини за приложения (ITunes, Google Play Магазин) с ключови думи на търговската марка, като „flix-“, „flexi-“, „flixbus“, „flexibus“ и „gobus,“ „mein fernbus“, „meinfernbus“. Това включва също така разширяването на ключовите думи с „www“ или „.de“, както и правописни грешки на посочените по-горе ключови думи (например flixibus, flexbus). В допълнение важи и следното: ако издателите зададат ключовата дума „bus“ или друга обща ключова дума с опцията за съвпадение „широко“, „flixbus“, „flexibus“ и вариантите с правописни грешки трябва да бъдат зададени като отрицателни ключови думи.

„Бисквитки“:
Не се позволяват „бисквитки“ след импресия.

Ограничения
• Не се разрешават платени имейли и принудителни кликвания.
• Не се разрешава обхождане с роботи.
• Не се разрешава трафик от торенти.
• Съвместната дейност с машини за метатърсене и агрегатори трябва да бъде обсъждана директно с FlixBus и ще бъде заплащана само при действащ договор за сътрудничество.

Клиентите трябва да бъдат пренасочвани към началната страница на FlixBus, за да завършат резервацията.

Az ajánlat hírei:

 • 05/06/2018-n 15:20kor Attention! FlixBus offers are launched!

  Publisher comission is 6% for Paid order.

  Geo-targeting: Russia, CIS, Baltic, South-east Europe.
  Join and earn!