FlixBus ALB

https://www.flixbus.al
Offer Id: 11635
Aim Payment Processing PostClick Accept rate
Paid order (EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Porosia do t'i atribuohet publikuesit që ka nisur seancën gjatë së cilës është dhënë porosia. Një seancë zgjat 30 minuta.
Currency: EUR
Aim id: 17439 (Active)
6 % (€) maximum 30 days
1 day No data
Paid order (ALL to EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Porosia do t'i atribuohet publikuesit që ka nisur seancën gjatë së cilës është dhënë porosia. Një seancë zgjat 30 minuta.
Currency: EUR
Aim id: 17440 (Active)
6 % (€) maximum 30 days
1 day No data

Geo targeting:

Albania

Description:

The FlixBus campaign aims to generate ticket sales for all national and international routes available throughout the network. Affiliates will be informed with our latest offers and can use various tools, such as banners, text links, and DEM creatives to promote the latest FlixBus offers. The FlixBus team is available to provide complementary information for content generation, to discuss special promotions, and communicate the most up to date news and offers.

Merchant description

With FlixBus, a young long-distance mobility provider, it is now possible to travel throughout Europe both sustainably and comfortably. FlixBus has provided customers the opportunity to travel on any budget, creating a modern, affordable, and convenient transportation alternative for all travellers. Since established in 2013 FlixBus has developed the largest bus network in Europe operating throughout 26 countries and serving over 60 million passengers. With technological advancements like our e-ticketing system, the FlixBus-App, free Wi-Fi on board, and GPS Live Tracking, we have revolutionized the bus travel industry. 

FlixBus offers:

 • Tickets from €5.
 • Access to the biggest bus network in Europe.
 • Free Wi-Fi on board.
 • Extra legroom.
 • Plug sockets on board.
 • E-ticket.
 • The possibility to modify the booking up until 15 minutes before departure.
 • Hold and hang luggage included in the price.

Target group

FlixBus is a service used by passengers of all ages. The prevailing target market is young people, aged 16 to 30.


---

Fushata FlixBus synon të prodhojë shitje biletash për të gjitha itineraret kombëtare dhe ndërkombëtare që disponohen në të gjithë rrjetin. Filialet do të njoftohen në lidhje me ofertat tona më të fundit nga FlixBus dhe për të promovuar këto oferta mund të përdorin mjete të ndryshme si banderola, lidhje me tekst dhe përmbajtje kreative DEM. Ekipi FlixBus është në dispozicion për të ofruar informacion plotësues për krijimin e përmbajtjes, për të diskutuar promocione të veçanta si dhe për të komunikuar lajmet dhe ofertat më të përditësuara.

Përshkrimi i shitësit

Me FlixBus, një ofrues i ri i lëvizshmërisë së udhëtimeve të gjata, tani mund të udhëtojë nëpër Evropë në mënyrë të qëndrueshme e të rehatshme. FlixBus u ka ofruar klientëve mundësinë për të udhëtuar me çdo lloj buxheti, duke krijuar një alternativë transporti modern, të përballueshëm dhe të volitshëm për të gjithë udhëtarët. Që prej themelimit të tij në 2013 FlixBus ka zhvilluar rrjetin më të madh të autobusëve në Evropë duke operuar në 26 vende dhe duke u shërbyer mbi 60 milionë pasagjerëve. Me përparimet teknologjike siç është sistemi ynë i biletave elektronike, aplikacioni FlixBus, Wi-Fi falas në bord dhe Gjurmimi i Drejtpërdrejtë me GPS, ne kemi revolucionarizuar industrinë e udhëtimit me autobus.  Përveç kësaj, FlixBus ka krijuar partneritet me sipërmarrje të vogla e të mesme për të shërbyer në rrjetin tonë. 

FlixBus ofron:

 • Bileta duke nisur nga 5€
 • Akses në rrjetin më të madh të autobusëve në Evropë
 • Wi-Fi falas në bord
 • Hapësirë shtesë për të shtrirë këmbët
 • Priza në bord
 • bileta elektronike
 • mundësinë për të modifikuar rezervimin deri në 15 minuta para nisjes
 • bagazhet e konfirmuara dhe të dorës përfshihen në çmim

Grupi i synuar

FlixBus është një shërbim që përdoret nga pasagjerët e të gjitha moshave. Tregu i synuar mbizotërues janë të rinjtë të moshës 16-30 vjeç.


Landings (1):

Show all

Additional conditions:

Possible reasons behind sales cancellation included: a cancellation made by the final customer or the customer failing to show for their journey.

SEM policy:
Publishers are explicitly prohibited from logging into search engines (Google AdWords, YSM!, MIVA, etc.) and app marketplaces (ITunes, Google-Play Store, etc.) with company brand keywords, such as "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" and "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Furthermore, this includes expanding the keywords by "www." or ".de" and typographical errors of the keywords mentioned above (e.g., flixibus, flexbus). In addition, the following applies: if publishers book the keyword "bus" or any other generic keywords with the match option "broad", "flixbus", "flexibus" and typographical errors must be set as negatives.

Cookie:
Postimpression cookies are not permitted.


Limitations
• Paid-mailing and forced clicks are not allowed.
• Crawling is not allowed.
• Torrent traffic is not allowed.
• Cooperations with metasearch engines and aggregators must be discussed directly with FlixBus and will be paid only with an active cooperation contract.

Customers must be referred to the FlixBus homepage to finalize the bookings.


---
Arsye të mundshme lidhur me anulimin e shitjeve përfshinin: anulimin e kryer nga klienti përfundimtar ose mosparaqitja e klientit për udhëtim.


Politika SEM:
Publikuesit janë të ndaluar qartësisht nga identifikimi në motorët kërkimorë (Google AdWords, YSM!, MIVA, etj.) dhe faqet e tregtimit të aplikacioneve (iTunes, Google-Play Store, etj.) me fjalë kyçe të markës së kompanisë si "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" dhe "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Përveç kësaj, kjo përfshin edhe zgjerimin e fjalëve kyçe me "www." ose ".de" dhe gabimeve tipografike të fjalëve kyçe që përmenden më lart (p.sh., flixibus, flexbus). Për më tepër, zbatohen këto rregullat vijuese: nëse publikuesit rezervojnë fjalën kyçe "autobus" ose çdo fjalë tjetër kyçe gjenerike me mundësinë e përputhjes me fjalët "i gjerë", "flixbus", "flexibus" dhe gabimet tipografike duhet të caktohen si hyrje negative.

Skedarët e personalizuar (cookies):
Skedarët e personalizuar (cookies) të gjurmimit të veprimeve nuk lejohen.

Kufizimet
• Emailet me pagesë dhe klikimet e detyruara nuk lejohen
• Tërheqja e të dhënave nuk lejohet
• Trafiku i torrenteve nuk lejohet
• Bashkëpunimi me motorët metakërkimorë dhe agregatët duhet të diskutohet drejtpërdrejt me FlixBus dhe do të paguhet vetëm me një kontratë aktive bashkëpunimi.

Klientët duhet të referohen te faqja kryesore e FlixBus për të përfunduar rezervimet

Offer news:

 • 05/06/2018, 15:20 Attention! FlixBus offers are launched!

  Publisher comission is 6% for Paid order.

  Geo-targeting: Russia, CIS, Baltic, South-east Europe.
  Join and earn!